หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 113  
-แผนการดำเนินงาน- [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
พช 0023.3/ว 764 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 5489 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/15667 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 5485 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 775,774 1-การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย อปท. [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 775,774 2-การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย อปท. [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 768 แจ้งรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในปี 2561 และปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว772 ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5496 ขอความร่วมมือ อปท. ส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5497 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5498 การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเย็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5501 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5500 ขอความร่วมมือจัดส่งครูแนะแนวเข้ารีบการอบรม  [ 14 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 5468 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 765 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS [ 13 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 767 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ [ 13 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 766 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 13 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5475 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 13 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5473 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 13 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 15598 ซ้กซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท. [ 13 พ.ย. 2562 ]     
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
รับเรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ (31 ก.ค. 2562)    อ่าน 561  ตอบ 1  
เบี้ยงชีพผูู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 54  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2560)    อ่าน 1000  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.ชอนไพร Precio Cialis 10 Mg Farmacia Leswage (13 พ.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี วัดซับไพเราะ เพชรบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 ขอเชิญกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอ (26 ต.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.หนองแจง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ขอสอบถามเรื่่องร้องเรียน จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 (25 ต.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 1
   
ทต.ซับสมอทอด กองทุนสวัสดิการชุมชมเช็คความ ถูกต้องของข้อมูลสมาชิก [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อรัง กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ซับสมบูรณ์ ปราบยุงลายให้สิ้นซาก [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ระวิง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำร้อน กิจกรรมการเต้นออกกำลังกายประจำสัปดาห์ พ.13 พ.ย 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหว [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำร้อน กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุวบคุมยุง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี การประชุมคณะกรรมการการประเมิน ITA ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ซับสมอทอด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อรัง ราคากลางประกวดราคา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยการประกว [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อรัง สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับสมบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
     
 
 
   

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน(เครื่องนอน)

หลวงปู่แท่น
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อรัง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  การคมนาคมภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร