หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
-แผนการดำเนินงาน- [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
พช0023.3/ว3476 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูล [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช0023.3/ว3475 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช0023.3/ว3480 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 3498 การฝึกเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 476 ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2561 และ 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช0023.3/ว3503 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 474 การนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3507 แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน Usre และรหัสผ่าน Password เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3506 การโอนจัดสรร เงิน อุดหนุนทั่วไป การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช0023.3/ว3510 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3508 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่ อปท. งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
พช0023.1/ว3462 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่7/2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3481 การโอนจัดสรรงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 4  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3477, 3478 1-แจ้งอำเภอการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3477, 3478 2-แจ้งอำเภอการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3490 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 4 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3492 การโอนจัดสรร 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 4 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3493 การโอนจัดสรร 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาส 2 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พช0023.3/ว3496 สำรวจข้อมูลงบประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว466 การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]     
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
เบี้ยงชีพผูู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2560)    อ่าน 954  ตอบ 0  
รับเรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ (6 ก.ค. 2560)    อ่าน 476  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.นายม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ่อรัง เบี้ยงชีพผูู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.นายม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
   
อบต.บ้านติ้ว โครงการโรงเรียนพ่อแม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อรัง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยลงหินคลุกพร้อมเกลี [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเกาะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทพร้อมน้ำยาเคมีภัณฑ์ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาเกาะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนก [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด โครงการป้องความเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ๓อ ๒ส [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์มรดกไทยหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ซับสมอทอด การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green city) ประจำปี๒๕๖๒ ครั [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ติดตั้งป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ “จังหวัดเพชรบูรณ์ปลอดขอทาน” [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแช่น้ำสมุนไพรและนวดฝ่าเท้า [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด โครงการแอพพลิเคชั่น”ถุงเงินประชารัฐ” [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
     
 
 
   

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองบัวขาว

หลวงปู่แท่น
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อรัง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  การคมนาคมภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร