หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
"ศูนย์รายได้ น้ำใช้ตลอดปี ชีวิตมีความสุข"
คณะผู้บริหาร อบต.บ่อรัง
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง
นายผดุงศักดิ์ หนูสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไผ่
วัดป่าด่านแก้ว
วัดบ้านหนองไม้สอ
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
1
2
3
4
5
 
อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 152  
-แผนการดำเนินงาน- [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 104  
พช0023.1/ว520  ขอเชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2563  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว521  สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารสถ.การประชุมหารือประจำเดือนมิ.ย.63  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3784, 3785  1-การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3784, 3785  2-การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว523  ขอเชิญประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปอปท. ฉบับสมบูรณ์ Web Conference  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3796  ประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3783  กลางวันสำหรับแจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน KidDiary School ของสถานศึกษาฯ  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3796  ประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3787  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3755 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว3678 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Application ZOOM  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3762 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 518 การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 1 2 แห่งประมวลรัษฎากร  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 3782 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว519 การตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 3790 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 3795 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 3756 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2564  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 517 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.3/ว 512 การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด้กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 17 ก.ค. 2563 ]  
การจัดทำข้อมูลการนำเสนอคำขอเพิ่มเเละเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.8/ว2192  [ 23 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเร่งรัดการจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำ และการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 6-14 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.3/ว2193  [ 23 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 กสธ. มท. 0819.2/ว2188  [ 23 ก.ค. 2563 ]
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท. 0819.2/ว4253  [ 23 ก.ค. 2563 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ใหม่ กศ. มท 0816.3/ว2059  [ 23 ก.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4289  [ 23 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2189  [ 23 ก.ค. 2563 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2174  [ 23 ก.ค. 2563 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว2178  [ 23 ก.ค. 2563 ]
โครงการสอนออนไลน์ Project 14 กศ. มท 0816.3/ว2176  [ 22 ก.ค. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว2155 [เอกสารแนบ]  [ 21 ก.ค. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว2156 [เอกสารแนบ]  [ 21 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2162  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว2157  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2152  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว2153  [ 21 ก.ค. 2563 ]
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด กศ. มท 0816.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4203  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4171  [ 20 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2154  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KM e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว2141  [ 20 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "คุ้มค่า" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ กสว. มท 0820.2/ว2147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2122  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว2126  [ 17 ก.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2134  [ 17 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
รับเรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ (31 ก.ค. 2562)    อ่าน 683  ตอบ 1  
เบี้ยงชีพผูู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 118  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2560)    อ่าน 1221  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านกลาง โครงการครัวปันสุขเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านกลาง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านกลาง พิธีมอบบ้าน โครงการ \\\\\\\"บ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์\\\" ประจำปีง [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการค่ายพุทธบุตร 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 22 ก.ค.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี รับการตรวจประเมิน LPA [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมโครงการควบคุมงานก่อสร้าง [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมCOVID-19 วันที่ 17 ก.ค.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมทีมตรวจประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทม.วช. [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ชอนไพร โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ 9 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.ชอนไพร โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ 9 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.พุเตย พิธีปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประ [ 23 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนปร [ 23 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
   

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน(เครื่องนอน)

หลวงปู่แท่น
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อรัง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  การคมนาคมภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-920-107 , 056-920-108
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10