หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือเบี้ยยัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือใช้งานระบบ e-GP [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คูมือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลควบคุมภายใน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี (1) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2