หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 
 
ตำบลบ่อรัง เป็นตำบลที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่าย โดยยึดถือวิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการศึกษาและสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีศักยภาพพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริม และพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป
 
การนับถือศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
ศาสนสถานในตำบล

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 20 แห่ง
 
 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเขต 3
จำนวน 8 แห่ง

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 20

โรงเรียนหนองบัวขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนหนองไม้สอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนวังไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนหนองโป่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงเรียนหนองสะแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

โรงเรียนใหม่วิไลวัลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

โรงเรียนหนองบัวทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย สังกัด อบต.บ่อรัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้สอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโป่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่วิไลวัลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อรัง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังไผ่
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
พื้นที่ตำบลบ่อรัง มีความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชานชน โดยมีป้อมตำรวจไว้รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งให้บริการในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อรังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 3 นาย ประจำตู้ยามสายตรวจ
 

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีลอยกระทง