หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 
 
 

งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
 
 
 

งานด้านส่งเสริมอาชีพ

งานด้านสวัสดิการสังคม

การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

การส่งเสริมและพัฒนาผู้ติดเชื้อ HIV

การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น

การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

งานด้านการศึกษา

งานด้านการสาธารณสุข
 
 

 

งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดการสาธารณภัย

ซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดหาสถานที่และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 

งานด้านการส่งเสริมการลงทุน

งานด้านส่งเสริมการเกษตร

งานด้านพาณิชยการ

งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว