หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค มีน้ำใช้ตลอดปี
 
ส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่ มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ กิจกรรมของคนในชุมชน
 
ส่งเสริมการพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีรายได้เสริม นอกจากการประกอบอาชีพหลัก
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ และการบริหารจัดการ จัดระเบียบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำเภอ และกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง